Persondataforordning

Som led i gennemførelsen af EU’s persondataforordning kan du her læse, hvad vi ved om dig, og hvordan vi håndterer denne viden – og du kan ligeledes se dine rettigheder.

Vedtægter

Vedtægter for Skjern Skytteforening

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Skjern skytteforening og dens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune.


§2 Formål

Foreningens formål er ved skydning og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.


§3 Tilhørsforhold til organisationer

Foreningen er tilsluttet DGI Vestjylland og dermed undergivet DGI Vestjyllands vedtægter.

Bestyrelsen er bemyndiget til at tilslutte/udmelde foreningen af DSkyU.


§4 Medlemsforhold

1. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støttemedlemmer kan optages enhver.

2. Man kan først betegnes som fuldgyldig medlem når kontingentet er betalt.

3. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


§5 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. 

Formanden vælges ulige år og kasserer lige år. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges med 2 medlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.

Suppleanter indtræder kun i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems fravær ud over 3 måneder, og sidder til førstkommende generalforsamling.

Valgbar er ethvert aktiv medlem der er fyldt 20 år. 

Foreningen har 2 revisorer der afgår på skift. Revisorerne vælges for en 2 årig periode.


§6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.


§7 Hæftelse

1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.

3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

4. Bestyrelsen kan investere foreningens midler ud fra bedste skøn, dog kan maks. 40% af formuen placeres i aktier.


§8 Ordinær generalforsamling

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts måned og indkaldes ved opslag på banen og på Skjern skytteforeningens hjemmeside senest 21 dage før.

2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

3. Kun fremmødte medlemmer der er fyldt 16 år har stemmeret.

4. Alle sager afgøres ved almindelig flertal, over halvdelen, dog kræves 2/3 stemmers flertal for vedtægtsændringer og udelukkelse af et medlem.

Afstemningen skal foregå skriftlig, såfremt blot et medlem ønsker det.

5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


§9 Dagsorden for ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling behandles følgende

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af formand eller kasserer.

6. a. valg af bestyrelse i henhold til §5.

b. Valg af 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 1 år.

c. Valg af 2 revisorer.

7. Eventuelt.


§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen (3) finder det fornødent eller når mindst 1/4 af de aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at krav herom er modtaget, og skal være indvarslet i lighed med ordinært generalforsamling.


§11 Våbenpåtegning

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


§12 Bestyrelsen – forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og vælger selv skydeudvalg og div. udvalg.

Bestyrelsen har endvidere ret til, at supplere sig med medlemmer uden for bestyrelsen til de enkelte udvalg eller afdelinger.


§13 Bestyrelsesmøder og tegning

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer finder det fornøden. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasserer.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.


§14 Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er kalenderåret og senest 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskabet og status til revisorerne.


§15 Opløsning

1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum stemmer herfor.

2. Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DGI Vestjylland, skal den til denne aflevere samtlige modtagne ejendele, samt kartoteket over registrerede våben.

3. Såfremt foreningen opløses eller indstiller sit virke, skal såvel våben som foreningens øvrige aktiver, deponeres hos DGI. Vestjylland i 3 år.

Genoptager foreningen sit virke inden for 3 år, tilbageleveres aktiverne til foreningen.


Således vedtaget på generalforsamlingen i Skjern den 22. marts 2023.

Formand

Preben Pedersen

Close Menu